Sony Sites

Model    Search in Accessories, too:    

EU Declaration of Conformity


(BG) ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС
(CS) EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
(DA) EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
(DE) EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
(ET) Eli VASTAVUSDEKLARATSIOON
(EL) ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ
(EN) EU DECLARATION OF CONFORMITY
(ES) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE
(FR) DÉCLARATION DE CONFORMITÉ de l’UE
(FI) EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
(HR) EU IZJAVA O SUKLADNOSTI
(IT) DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ
(LV) ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
(LT) ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
(HU) EU–megfeleloségi nyilatkozat
(MT) DIKJARAZZJONI TAL-KONFORMITÀ TAL-UE
(NL) EU-CONFORMITEITSVERKLARING
(NO) EU-samsvarserklæring
(PL) DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
(PT) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE
(RO) DECLARATIE DE CONFORMITATE UE
(SK) VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ
(SL) IZJAVA EU O SKLADNOSTI
(SV) EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Copyright: 2015 - 2018 by Sony Belgium, Impressum